Latest tweets weareonewithexo9


RT @nareenok1: EXOจะมี9คนตลอดไปรอมานานเหลือเกินแต่ต่อให้นานแค่ใหนก็จะรอหวังว่าการรอคอยจะไม่สูญเปล่านะsmโปรดปกป้อง EXO ของเราด้วยอย่าเงียบแบ…
RT @nareenok1: EXOจะมี9คนตลอดไปรอมานานเหลือเกินแต่ต่อให้นานแค่ใหนก็จะรอหวังว่าการรอคอยจะไม่สูญเปล่านะsmโปรดปกป้อง EXO ของเราด้วยอย่าเงียบแบ…
RT @nareenok1: EXOจะมี9คนตลอดไปรอมานานเหลือเกินแต่ต่อให้นานแค่ใหนก็จะรอหวังว่าการรอคอยจะไม่สูญเปล่านะsmโปรดปกป้อง EXO ของเราด้วยอย่าเงียบแบ…
RT @nareenok1: EXOจะมี9คนตลอดไปรอมานานเหลือเกินแต่ต่อให้นานแค่ใหนก็จะรอหวังว่าการรอคอยจะไม่สูญเปล่านะsmโปรดปกป้อง EXO ของเราด้วยอย่าเงียบแบ…

close