GabriyelAriadne (@GabriyelAriadne)


Ginawa ko lang ng time ng math ay gumising, comonnect kung saan saan, magsabi ng wtf nagsasagot na at madisconnect… https://t.co/gfNzcbosxC
Tae wala na namang net?!!?*;#+!!
Halatang bagong gising ako lol
Hala kanina pa pala ako natutulog
RT @darlinnnn22: I wish I was a cat,, no school,,no works,, just meow meow.
RT @darlinnnn22: I wish I was a cat,, no school,,no works,, just meow meow.
RT @txt_sarangdan2: [네이버 포스트] 온라인 팬 사인회에서 발견한 T♡M♡RR♡W X T♡GETHER ‘뿔지기’가 전하는 비하인드 이야기로 초대합니다! https://t.co/5TXkLWLXBS
RT @txt_sarangdan2: [네이버 포스트] 온라인 팬 사인회에서 발견한 T♡M♡RR♡W X T♡GETHER
‘뿔지기’가 전하는...
RT @BTS_History613: It's hyungs vs. jungkook 😂 https://t.co/uHRq4DzggX
RT @BTS_History613: It's hyungs vs. jungkook 😂 https://t.co/uHRq4DzggX
RT @translatingTXT: hueningkai's favorite american slang "thank you for coming to my ted talk" 👨‍💼 "bruh" 👊 "that's kinda sus though"…
RT @9mulzomul: Q. 멤버들 중 답장을 안하는 사람 🐻 : 휴닝카이가 핸드폰을 진짜 많이 보는데 답장을 받은 적이 그리 많진 않은 것 같아서 아 근데 요즘엔 진짜 많이 오긴합니다 태현이가 진짜 빠른 것 같아요 뭔가 카톡 답장을 위해 태어…
RT @VHSBEOMINNIE: STAYMOAS NEVER FORGET THIS VIDEO OF CHANGBIN DOING YEONJUN’S PART IN RUN AWAY ‼️ https://t.co/Kd98K4RuhQ
RT @9mulzomul: Q. 누가 가장 잘 안아주나요 ? 🐻 : 수빈이형인 것 같아요 수빈이형이 감정표현으로 안는걸 많이 하는 것 같아서 •• https://t.co/wYyFO91XFj

close